Vedtægter og regler

Vedtægter for

Alleshave Bådelaug og fritidsfiskerforening

Stiftet 8 april 1989
§ 1

Foreningens navn

Foreningens navn er Alleshave Bådelaug og Fritidsfiskerforening og er stiftet den 8. april 1989. Foreningen er en selvstændig afdeling af Dansk Fritidsfiskerforbund.

Foreningen har hjemsted i Kalundborg Kommune. Foreningens cvr.nr. er 38 61 54 91.


§ 2

Formål.

 • Stk. 1: At optage medlemmer, som ønsker at drive fritidsfiskeri fra jolleophalerpladsen ved Myretykkevej i Alleshave ved Eskebjerg Vesterlyng.
 • Stk. 2: At medlemmerne i fællesskab forestår vedligeholdelsen af rampeanlæg og det omgivne areal.
 • Stk. 3: At fremme kendskabet til gældende lovgivning for amatørfiskeri i Danmark
 • Stk. 4: Gennem Dansk Fritidsfiskerforbund at søge indflydelse på lovgivende myndigheder og støtte andre organisationer, der arbejder for et bedre havmiljø og ophjælpning af fiskebestanden i de danske farvande.


§ 3

Medlemskab

 • Stk. 1: Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser. Fuld medlemsret indtræder ved betaling af årskontingent. Kvitteringen er gyldigt medlemsbevis. Ved indmeldelse udleveres foreningens vedtægter og ordensregler.
 • Stk. 2:Bestyrelsen kan suspendere et medlem, såfremt vedkommende opfører sig i strid med foreningens vedtægter og andre gældende bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
 • Suspensionen skal forelægges den første ordinære generalforsamling med henblik på eksklusion, som vil ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen kan stemme for eksklusionen.


§ 4

Kontingent

 • Stk. 1: Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling. Kontingentet beta-les senest 15. november og er gældende for næste kalenderår.
 • Stk. 2: Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af foreningen. Restancer på mere end 4 uger medfører sletning af medlemskab.§ 5

Generalforsamling.

 • Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes årligt i april måned.
 • Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal ske pr. brev eller via e-mail. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tid og sted, samt dagsorden, indkomne forslag, revideret regnskab og budget for næste år.
 • Stk. 3: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsens formand i hænde senest 1. februar.
 • Stk. 4: Dagsorden til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent

b) valg af 2 stemmetællere.

c) Bestyrelsens beretning ved formanden

d) Godkendelse af regnskabet

e) Godkendelse af budget

f) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

g) Indkomne forslag

h) Valg til bestyrelsen

i) Valg af 2 suppleanter (1 årig periode)

j) Valg af revisor(1 årig periode)

k) Valg af revisorsuppleant (1 årig periode)

l) Eventuelt

 • Stk. 5: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten konstaterer om mødet er indkaldt lovligt ifølge foreningens vedtægter.
 • Referatet fra generalforsamlingen skal indeholde de på mødet behandlede punkter og skal underskives af dirigenten og de bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i mødet.
 • Stk. 6: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 • Forslag som er fremsendt rettidig afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer ved håndsoprækning med mindre mindst 1 medlem ønsker skriftlig afstemning. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Ved afstemning med fuldmagt kan et medlem kun medbringe 1 fuldmagt, som vises ved indskrivningen.
 • Stk. 7: Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 februar før ordinær generalforsamling. Ændringer i vedtægterne kan kun ske hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne ellers skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter generalforsamlingen, hvor ændringerne kan vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.§ 6

Ekstraordinær generalforsamling.

 • Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsender ønske om dette med motiveret dagsorden.
 • Stk. 2: Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter ønsket er fremsat. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 • Afstemning følger reglerne for ordinære generalforsamlinger.§ 7

Bestyrelsen.

 • Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.
 • Stk. 2: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem, og i lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges endvidere 2 suppleanter for en 1årig periode.
 • Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden for bestyrelsesmøderne og er kun beslutningsdygtig hvis 3/5 af medlemmerne er til stede.
 • Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Formanden indkalder til møderne med mindst 14 dages varsel ved at fremsende motiveret dagsorden.
 • Stk. 4: Beslutningsreferat fra møderne føres til protokol, og referatet fremsendes snarest til samtlige bestyrelsesmedlemmer med henblik på godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.
 • Stk. 5: Formand og kasserer kan modtage en årlig godtgørelse for brug af egen telefon og andet i forbindelse med deres virke for foreningen. Godtgørelsen fastsættes på den ordinære generalforsamling og udgør p.t. 150 kr.§ 8

Regnskab.

 • Stk. 1: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
 • Stk. 2: Kassereren fører foreningens regnskab, medlemskartotek og modtager indbetalinger, samt foretager udbetalinger via bank/ netbank. Kassereren må ligge inde med max. 1000 kr. i kassebeholdning
 • Stk. 3: Kassereren sørger for revision af regnskabet pr. 31. december. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger herunder medlemskartotek, bogføring, kontant beholdning og bankbeholdning.§ 9

Foreningens opløsning

 • Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og ekstra ordinær generalforsamling med mindst 2 måneders mellemrum, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
 • Stk. 2: Et overskud af foreningens midler overføres til en velgørende organisation i Danmark.Vedtaget 17. februar 2013

Med senere tilføjelser og ændringer f.s.a. § 1, § 7, stk. 1. og § 8, vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16.06.2017.


Anette Emborg                                              Ingrid Weinreich


____________________________________ , ___________________________

Dirigent                                                                  referentMed senere og ændringer f.s.a. § 5 stk. 4 e) og indsættelse af nyt pkt. f, ændring af § 7 stk. 2, stk. 4 og stk. 5, vedtaget på ordinær generalforsamling den 22.04.2018.

Jørgen Søndergaard Nielsen              Ingrid Weinreich

Dirigent                                            referent


Med senere ændringer af vedtægternes § 1, 2. linje, § 2, stk. 4, 1. linje og § 9, stk. 2, 1. linje, vedtaget på generalforsamlingen den 30. april 2021.

Johnny Nielsen                                  Ingrid Weinreich

Dirigent                                           referent